Historikk

Bakgrunn

I mange år hadde man innenfor Aurskog-Høland Kommune registrert en omfattende forsuringsprosess i høyereliggende vann og vassdrag over marin grense (ca. 200 meter over havet). Dette førte til sviktende reproduksjon av blant annet ørret og mort. Ørreten gikk ut i flere vann. I hovedvassdraget, under marin grense, var problemene derimot for stor nærings- og partikkeltilførsel fra landbruk og boligkloakk. Dette førte til algeoppblomstring, tilslamming og dreining i fiskefaunaen mot mer karpefisk. Disse forhold gjorde at mange av vannene i Aurskog-Høland fikk sterkt redusert kvalitet.

Det var derfor nødvendig å stå sammen og se større områder og vassdrag under ett for å løse noen av problemene. Utad ville man også stå sterkere. Rekreasjonsmessig (fritidsfiske) var det av stor betydning å ha gode fiskevann med levedyktige bestander. Samtidig som stedegne bestander av ulike fiskearter måtte ivaretas da disse representerte en genetisk viktig ressurs.

På denne bakgrunn ble Aurskog-Høland Fiskeadministrasjon (AHFA) dannet. Fiskeadministrasjonen ble en overbygning for grunneierlag, frittstående grunneiere og jeger- og fiskerforeninger i kommunen som arbeidet med å fremme fisket og fiskens levevilkår.

Fiskeadministrasjonen ble dannet i mars 1987

I startfasen var de viktigste oppgavene koordinering av vassdragskalking og igangsetting av en felles fiskekortordning.

 

Gjeldende vedtekter
Formål

Aurskog-Høland Fiskeadministrasjon (AHFA) er et samarbeidsorgan for grunneiere og jeger- og fiskerforeninger i Aurskog-Høland.

AHFA skal arbeide i samsvar med disse vedtekter og samarbeidsavtale med rettighetshaverne.

Formålet er å samordne fiskeinteressene i området med sikte på å fremme fiskebestandene og bedre fiskemulighetene for de fiskeinteresserte samt å styrke næringsgrunnlaget for den enkelte grunneier og lokalsamfunnet.

De viktigste oppgavene er følgende:

* Samordne fiskekultivering, driftsplanlegging og fiskebiologiske undersøkelser.

* Organisere kalking og fiskestell.

* Drift av fiskekortordning og markedsføring av fiskekortsalg.

* Overvåke vannkvaliteten og arbeide for å sikre og forbedre produksjonsgrunnlaget for fisk.

* Organisere fisketilsyn/oppsyn.

 

Languages